Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden praktijk auto

 

Artikel 1: algemene voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle lespakketten, inclusief aanbiedingen van Rijschool Amsterdam B.V. gevestigd te Amsterdam, Den Brielstraat 4b, hierna te noemen rijschool.
1.2 Het betalen en volgen van rijlessen geldt als acceptatie van de voorwaarden van rijschool.
1.3 Bijzondere van de voorwaarden van rijschool afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2: verplichtingen rijschool
2.1 Rijschool zorgt ervoor dat de rijlessen worden gegeven door rijinstructeurs / rijinstructrices die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
2.2 Rijschool heeft een bedrijfsverzekering afgesloten tegen aansprakelijkheidsrisico’s tijdens de rijles.

Artikel 3: verplichtingen kandidaat
3.1 Om lessen te kunnen volgen dient de kandidaat 16,5 jaar te zijn. De kandidaat is verplicht om tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.
3.2 De kandidaat zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Indien de kandidaat iets te laat is, dan wacht de rijinstructeur 15 minuten op de afgesproken plaats. Indien de kandidaat er na 15 minuten nog steeds niet is, dan heeft rijschool het recht om de les in rekening te brengen.
3.3 De kandidaat zal, tijdens de les, de volgende kandidaat ophalen met de rijinstructeur en wordt ook weer teruggereden naar de startlocatie door de volgende kandidaat, tenzij de kandidaat de laatste kandidaat is op de dag.
3.4 De kandidaat dient de rijschool te informeren indien de kandidaat een rijontzegging heeft of niet in staat is om fysiek en/of mentaal een auto te besturen.
3.5 Als de kandidaat iets verzwijgt uit hetgeen in 3.4 vermeld staat, heeft rijschool het recht de lessen (lespakket) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
3.6 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 3.4 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de kandidaat.

Artikel 4: theoriecertificaat
4.1 De kandidaat mag rijlessen volgen zonder dat de kandidaat in bezit is van een theoriecertificaat.
4.2 De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen tussentijdse toets of rij(her)examen afgenomen worden.

Artikel 5: intake & lespakket
5.1 De rijinstructeur geeft tijdens de intake advies over een passend lespakket en advies over een passende rijinstructeur. De kandidaat is niet verplicht om het advies van de rijinstructeur op te volgen.
5.2 De kandidaat ontvangt inloggegevens van de app planrijles om eigen lessen in te plannen. Een rijles/intake duurt 50 minuten.
5.3 Rijschool boekt het tussentijdse toets of praktijkexamen aan de hand van de doorgegeven beschikbaarheid van de kandidaat.
5.4 Bij rijschool kun je alléén een blokuur van 100 minuten inplannen (2 x 50 minuten) per keer.
5.5 De overeengekomen lestijd zal volledig worden benut voor rijlessen en rijinstructie, tenzij: rijschool of kandidaat hiervan wenst af te wijken. Als zich dit voordoet, is rijschool niet gehouden het lesgeld aan de kandidaat te restitueren.
5.6 Het overeengekomen lespakket zal tot aan het einde worden nagekomen, tenzij rijschool of de kandidaat hiervan wenst af te wijken.
5.7 Het aantal lessen dat in een lespakket wordt aangeboden komt niet overeen met de opleidingsduur. Als de kandidaat aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, dient de kandidaat eerst extra lessen te volgen tot hij of zij klaar is voor het praktijkexamen.
5.8 Als de kandidaat niet of te laat is op het (her) examen of tussentijdse toets, zijn de kosten van de gemiste en nieuwe examen voor de kandidaat.
5.9 Het rijexamen zal afgenomen worden met het voertuig waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht zal de kandidaat
5.10 Als de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de rijinstructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de kandidaat hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende rijinstructeur ingezet.
5.11 Het is mogelijk om binnen een periode van 6 maanden de rijopleiding tijdelijk te onderbreken, bijvoorbeeld door (stage) buitenland, zwangerschap of andere oorzaken die de opleiding verhinderen. De kandidaat dient dit bij rijschool schriftelijk kenbaar te maken. In het geval dat de rijopleiding wordt onderbroken, zonder opgave van reden en er gedurende een periode van 1 jaar na de laatste gereden rijles geen enkel contact is geweest vervallen alle rechten.
5.12 De lespakketten zijn 12 maanden geldig en niet overdraagbaar. Er is geen restitutie mogelijk.
5.13 Als de kandidaat ontevreden is over een rijinstructeur, heeft de kandidaat de mogelijkheid om rijlessen voort te zetten bij een andere rijinstructeur van rijschool.

Artikel 6: wijze van betaling
6.1 De intake en proefles betaald te worden, voordat ze plaatsvinden. Rijschool stuurt altijd een factuur naar het opgegeven e-mailadres. De factuur dient via de betaallink betaald te worden.
6.2 De lespakketten kunnen in 1 keer of in maximaal 4 termijnen betaald worden. De laatste termijn dient altijd voor het praktijkexamen betaald te zijn. Als het laatste termijn niet vooraf het praktijkexamen betaald is, kan het praktijkexamen niet worden afgenomen.

Artikel 7: annulering intake/rijles of lespakket.
Artikel 7.1 Indien de kandidaat binnen 48 uur voor de geplande afspraak de rijles annuleert, worden de volledige kosten in rekening gebracht.
Artikel 7.2 De kandidaat kan na akkoord op een lespakket niet meer kosteloos annuleren. Dit betekent dat als de kandidaat wil stoppen met rijlessen dat er geen recht is op restitutie.
Artikel 7.3 Indien de kandidaat akkoord heeft gegeven op een examendatum, worden de volledige kosten in rekening gebracht.
Uitzondering voorwaarden annulering artikel 7.1 en 7.3:
 7.4 In geval van overlijden van een familielid (1e graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden. Er moet wel een (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden.
7.5 Er is sprake van een niet aan de kandidaat toe te rekenen dringende reden, waardoor van de kandidaat niet kan worden verwacht dat hij de rijles kan volgen.
Uitzondering voorwaarden annulering artikel 7.2:
 7.6  Er is sprake van een niet aan kandidaat toe te rekenen dringende reden, waardoor van de kandidaat niet kan worden verwacht dat hij de rijles kan volgen.

Artikel 8: beëindiging rijopleiding door rijschool
8.1 Rijschool kan de rijopleiding beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de kandidaat en/of diens gedragingen, waardoor er niet van rijschool kan worden verlangd dat de rijopleiding wordt voortgezet.
8.2 Rijschool is niet gehouden rijles te geven wanneer het de rijinstructeur/ docent blijkt dat de kandidaat vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf, de instructeur of derden of kan deelnemen aan de cursus.
8.3 In de gevallen 8.1 en 8.2 is rijschool niet gehouden het resterende bedrag, waarvoor nog geen tegenprestatie is verricht, aan de kandidaat te restitueren.

Artikel 9: vrijwaring
Indien de kandidaat tijdens een rijles een bekeuring krijgt en/of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
9.1 Onder normale condities is de kandidaat niet aansprakelijk.
9.2 Het is verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de kandidaat onder invloed was, dan kan de kandidaat aansprakelijk worden gesteld. Neem dus altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

Artikel 10: aansprakelijkheid rijschool
De aansprakelijkheid van rijschool is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijke dekking wordt gegeven. Rijschool is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met het lespakket.

Artikel 11: toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1. Op de lespakketten is Nederlands recht van toepassing.
11.2. Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van rijschool.

Algemene voorwaarden praktijk scooter

 

Artikel 1: algemene voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle lespakketten, inclusief aanbiedingen van Rijschool Amsterdam B.V. gevestigd te Amsterdam, Den Brielstraat 4b, hierna te noemen rijschool.
1.2 Het betalen en volgen van rijlessen geldt als acceptatie van de voorwaarden van rijschool.
1.3 Bijzondere van de voorwaarden van rijschool afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2: verplichtingen rijschool
2.1 Rijschool zorgt ervoor dat de rijlessen worden gegeven door rijinstructeurs / rijinstructrices die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
2.2 Rijschool heeft een bedrijfsverzekering afgesloten tegen aansprakelijkheidsrisico’s tijdens de rijles.

Artikel 3: verplichtingen kandidaat
3.1 Om lessen te kunnen volgen dient de kandidaat 16,5 jaar te zijn. De kandidaat is verplicht om tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.
3.2 De kandidaat zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats, te weten, aan de Den Brielstraat 4b te Amsterdam. Indien de kandidaat te laat is, dan zijn alle gevolgen voor eigen rekening.
3.3 De kandidaat dient de rijschool te informeren indien de kandidaat een rijontzegging heeft of niet in staat is om fysiek en/of mentaal een auto te besturen.
3.4 Als de kandidaat iets verzwijgt uit hetgeen in 3.3 vermeld staat, heeft rijschool het recht de lessen (lespakket) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
3.5 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 3.3 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de kandidaat.

Artikel 4: theoriecertificaat
4.1 De kandidaat mag rijlessen volgen zonder dat de kandidaat in bezit is van een theoriecertificaat.
4.2 De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen tussentijdse toets of rij(her)examen afgenomen worden.

Artikel 5: intake & lespakket
5.1 De rijinstructeur geeft tijdens de intake advies over een passend lespakket en advies over een passende rijinstructeur. De kandidaat is niet verplicht om het advies van de rijinstructeur op te volgen.
5.2 Rijschool zal samen met de kandidaat de rijlessen en rij-examen inplannen. Een rijles duurt 60 minuten.
5.3 Rijschool boekt het praktijkexamen aan de hand van de doorgegeven beschikbaarheid van de kandidaat.
5.4 De overeengekomen lestijd zal volledig worden benut voor rijlessen en rijinstructie, tenzij: rijschool of kandidaat hiervan wenst af te wijken. Als zich dit voordoet, is rijschool niet gehouden het lesgeld aan de kandidaat te restitueren.
5.5 Het overeengekomen lespakket zal tot aan het einde worden nagekomen, tenzij rijschool of de kandidaat hiervan wenst af te wijken.
5.6 Het aantal lessen dat in een lespakket wordt aangeboden komt niet overeen met de opleidingsduur. Als de kandidaat aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, dient de kandidaat eerst extra lessen te volgen tot hij of zij klaar is voor het praktijkexamen.
5.7 Als de kandidaat niet of te laat is op het (her) examen of tussentijdse toets, zijn de kosten van de gemiste en nieuwe examen voor de kandidaat.
5.8 Het rijexamen zal afgenomen worden met het voertuig waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht zal de kandidaat
5.9 Als de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de rijinstructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de kandidaat hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende rijinstructeur ingezet.
5.12 De lespakketten zijn 12 maanden geldig en niet overdraagbaar. Er is geen restitutie mogelijk.
5.13 Als de kandidaat ontevreden is over een rijinstructeur, heeft de kandidaat de mogelijkheid om rijlessen voort te zetten bij een andere rijinstructeur van rijschool.

Artikel 6: wijze van betaling
6.1 De intake en proefles betaald te worden, voordat ze plaatsvinden. Rijschool stuurt altijd een factuur naar het opgegeven e-mailadres. De factuur dient via de betaallink betaald te worden.
6.2 De factuur van het lespakket dient vooraf het praktijkexamen voldaan te worden. Als de betaling niet binnen is vooraf het praktijkexamen, dan kan er geen praktijkexamen afgenomen worden.

Artikel 7: annulering intake/rijles of lespakket.
Artikel 7.1 Indien de kandidaat binnen 48 uur voor de geplande afspraak de rijles annuleert, worden de volledige kosten in rekening gebracht.
Artikel 7.2 De kandidaat kan na akkoord op een lespakket niet meer kosteloos annuleren. Dit betekent dat als de kandidaat wil stoppen met rijlessen dat er geen recht is op restitutie.
Artikel 7.3 Indien de kandidaat akkoord heeft gegeven op een examendatum, worden de volledige kosten in rekening gebracht.
Uitzondering voorwaarden annulering artikel 7.1 en 7.3:
7.4 In geval van overlijden van een familielid (1e graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden. Er moet wel een (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden.
7.5 Er is sprake van een niet aan de kandidaat toe te rekenen dringende reden, waardoor van de kandidaat niet kan worden verwacht dat hij de rijles kan volgen.
Uitzondering voorwaarden annulering artikel 7.2:
 7.6  Er is sprake van een niet aan kandidaat toe te rekenen dringende reden, waardoor van de kandidaat niet kan worden verwacht dat hij de rijles kan volgen.

Artikel 8: beëindiging rijopleiding door rijschool
8.1 Rijschool kan de rijopleiding beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de kandidaat en/of diens gedragingen, waardoor er niet van rijschool kan worden verlangd dat de rijopleiding wordt voortgezet.
8.2 Rijschool is niet gehouden rijles te geven wanneer het de rijinstructeur/ docent blijkt dat de kandidaat vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf, de rijinstructeur of derden of kan deelnemen aan de cursus.
8.3 In de gevallen 8.1 en 8.2 is rijschool niet gehouden het resterende bedrag, waarvoor nog geen tegenprestatie is verricht, aan de kandidaat te restitueren.

Artikel 9: vrijwaring
Indien de kandidaat tijdens een rijles een bekeuring krijgt en/of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
9.1 Onder normale condities is de kandidaat niet aansprakelijk.
9.2 Het is verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de kandidaat onder invloed was, dan kan de kandidaat aansprakelijk worden gesteld. Neem dus altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

Artikel 10: aansprakelijkheid Rijschool Amsterdam
De aansprakelijkheid van rijschool is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijke dekking wordt gegeven. Rijschool is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met het lespakket.

Artikel 11: toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1. Op de lespakketten is Nederlands recht van toepassing.
11.2. Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van de rijschool.

Algemene voorwaarden praktijk motor

 

Artikel 1: algemene voorwaarden
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle lespakketten, inclusief aanbiedingen van Rijschool Amsterdam B.V. gevestigd te Amsterdam, Den Brielstraat 4b, hierna te noemen rijschool.
1.2 Het betalen en volgen van rijlessen geldt als acceptatie van de voorwaarden van rijschool.
1.3 Bijzondere van de voorwaarden van rijschool afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2: verplichtingen rijschool
2.1 Rijschool zorgt ervoor dat de rijlessen worden gegeven door rijinstructeurs / rijinstructrices die voldoen aan de bepalingen van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
2.2 Rijschool heeft een bedrijfsverzekering afgesloten tegen aansprakelijkheidsrisico’s tijdens de rijles.

Artikel 3: verplichtingen kandidaat
3.1 De kandidaat dient gerechtigd te zijn om rijlessen te nemen. Tevens dient de kandidaat tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te hebben.
3.2 De kandidaat zorgt er voor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Als de kandidaat iets te laat is, wacht de instructeur altijd 15 minuten op de afgesproken plaats. Als de kandidaat er na 15 minuten nog steeds niet is, heeft “Rijschool Amsterdam” het recht om de volledige les in rekening te brengen. Alle gevolgen door het te laat komen, zijn voor eigen rekening.
3.3 De kandidaat dient de rijschool te informeren indien de kandidaat een rijontzegging heeft of niet in staat is om fysiek en/of mentaal een auto te besturen.
3.4 Als de kandidaat iets verzwijgt uit hetgeen in 3.4 vermeld staat, heeft rijschool het recht de lessen (lespakket) per direct te doen beëindigen zonder enige restitutie van lesgelden.
3.5 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 3.4 genoemde situaties heeft de rijschool het recht dit te verhalen op de kandidaat.

Artikel 4: theoriecertificaat
4.1 De kandidaat mag rijlessen volgen zonder dat de kandidaat in bezit is van een theoriecertificaat.
4.2 De kandidaat is zelf verantwoordelijk voor het tijdig behalen van het theoriecertificaat. Zonder geldig theoriecertificaat kan er geen tussentijdse toets of rij(her)examen afgenomen worden.

Artikel 5: intake & lespakket
5.1 De rijinstructeur geeft tijdens de intake advies over een passend lespakket en advies over een passende rijinstructeur. De kandidaat is niet verplicht om het advies van de rijinstructeur op te volgen.
5.2 De kandidaat ontvangt inloggegevens van de app planrijles om eigen lessen in te plannen. Een rijles/intake duurt 60 minuten.
5.3 Rijschool boekt het tussentijdse toets of praktijkexamen aan de hand van de doorgegeven beschikbaarheid van de kandidaat.
5.4 De overeengekomen lestijd zal volledig worden benut voor rijlessen en rijinstructie, tenzij: rijschool of kandidaat hiervan wenst af te wijken. Als zich dit voordoet, is rijschool niet gehouden het lesgeld aan de kandidaat te restitueren.
5.5 Het overeengekomen lespakket zal tot aan het einde worden nagekomen, tenzij rijschool of de kandidaat hiervan wenst af te wijken.
5.6 Het aantal lessen dat in een lespakket wordt aangeboden komt niet overeen met de opleidingsduur. Als de kandidaat aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen, dient de kandidaat eerst extra lessen te volgen tot hij of zij klaar is voor het praktijkexamen.
5.7 Als de kandidaat niet of te laat is op het (her) examen of tussentijdse toets, zijn de kosten van de gemiste en nieuwe examen voor de kandidaat.
5.8 Het rijexamen zal afgenomen worden met het voertuig waarin de rijlessen zijn gegeven. In geval van overmacht zal de kandidaat
5.9 Als de lessen niet door kunnen gaan als gevolg van ziekte van de rijinstructeur of een ongeval, weer- en/of verkeersomstandigheden wordt de kandidaat hiervan tijdig op de hoogte gesteld en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt of een vervangende rijinstructeur ingezet.
5.10 Het is mogelijk om binnen een periode van 6 maanden de rijopleiding tijdelijk te onderbreken, bijvoorbeeld door (stage) buitenland, zwangerschap of andere oorzaken die de opleiding verhinderen. De kandidaat dient dit bij rijschool schriftelijk kenbaar te maken. In het geval dat de rijopleiding wordt onderbroken, zonder opgave van reden en er gedurende een periode van 1 jaar na de laatste gereden rijles geen enkel contact is geweest vervallen alle rechten.
5.12 De lespakketten zijn 12 maanden geldig en niet overdraagbaar. Er is geen restitutie mogelijk.
5.13 Als de kandidaat ontevreden is over een rijinstructeur, heeft de kandidaat de mogelijkheid om rijlessen voort te zetten bij een andere rijinstructeur van rijschool.

Artikel 6: wijze van betaling
6.1 De intake en proefles betaald te worden, voordat ze plaatsvinden. Rijschool stuurt altijd een factuur naar het opgegeven e-mailadres. De factuur dient via de betaallink betaald te worden.
6.2 De lespakketten kunnen in 1 keer of in maximaal 4 termijnen betaald worden. De laatste termijn dient altijd voor het praktijkexamen betaald te zijn. Als het laatste termijn niet vooraf het praktijkexamen betaald is, kan het praktijkexamen niet worden afgenomen.

Artikel 7: annulering intake/rijles of lespakket.
Artikel 7.1 Indien de kandidaat binnen 48 uur voor de geplande afspraak de rijles annuleert, worden de volledige kosten in rekening gebracht.
Artikel 7.2 De kandidaat kan na akkoord op een lespakket niet meer kosteloos annuleren. Dit betekent dat als de kandidaat wil stoppen met rijlessen dat er geen recht is op restitutie.
Artikel 7.3 Indien de kandidaat akkoord heeft gegeven op een examendatum, worden de volledige kosten in rekening gebracht.
Uitzondering voorwaarden annulering artikel 7.1 en 7.3: 7.4 In geval van overlijden van een familielid (1e graad) en de begrafenis of crematie nog niet heeft plaatsgevonden. Er moet wel een (kopie) rouwkaart of rouwadvertentie overlegd worden.
7.5 Er is sprake van een niet aan de kandidaat toe te rekenen dringende reden, waardoor van de kandidaat niet kan worden verwacht dat hij de rijles kan volgen.
Uitzondering voorwaarden annulering artikel 7.2:
7.6  Er is sprake van een niet aan kandidaat toe te rekenen dringende reden, waardoor van de kandidaat niet kan worden verwacht dat hij de rijles kan volgen.

Artikel 8: beëindiging rijopleiding door rijschool
8.1 Rijschool kan de rijopleiding beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de kandidaat en/of diens gedragingen, waardoor er niet van rijschool kan worden verlangd dat de rijopleiding wordt voortgezet.
8.2 Rijschool is niet gehouden rijles te geven wanneer het de rijinstructeur/ docent blijkt dat de kandidaat vermoedelijk als gevolg van het gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige andere psychische oorzaak (zoals o.a. overspannenheid) niet in staat is een motorvoertuig te besturen zonder de kans op schade en letsel aan zichzelf, de instructeur of derden of kan deelnemen aan de cursus.
8.3 In de gevallen 8.1 en 8.2 is rijschool niet gehouden het resterende bedrag, waarvoor nog geen tegenprestatie is verricht, aan de kandidaat te restitueren.

Artikel 9: vrijwaring
Indien de kandidaat tijdens een rijles een bekeuring krijgt en/of schade veroorzaakt aan derden, dan gelden de volgende afspraken:
9.1 Onder normale condities is de kandidaat altijd aansprakelijk.
9.2 Het is verboden om tijdens de rijles onder invloed van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, te zijn. Als na een aanrijding blijkt, dat de kandidaat onder invloed was, dan kan de kandidaat aansprakelijk worden gesteld. Neem dus altijd contact met de rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

Artikel 10: aansprakelijkheid rijschool
De aansprakelijkheid van rijschool is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor is verzekerd en waarvoor daadwerkelijke dekking wordt gegeven. Rijschool is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte kosten en/of schade die voortvloeit uit of verband houdt met het lespakket.

Artikel 11: toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1. Op de lespakketten is Nederlands recht van toepassing.
11.2. Alle geschillen die ter zake van de onderhavige overeenkomst en de uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van rijschool.